A colección do CCPBG

Cifras totais
O número total de títulos do CCPBG son 216.886. Representan o 98% do total da base de datos.
O total de exemplares son 349.834. Representan o 99% do total da base de datos.
O total de títulos do CCPBG dixitalizados son 4.833. Representan o 70% do total de títulos dixitalizados na base de datos.
O total de imaxes dixitais do CCPBG son 765.605. Representan un 31% do total da base de datos.

Cifras totais

O número total de títulos do CCPBG son 216.886. Representan o 98% do total da base de datos.
O total de exemplares son 349.834. Representan o 99% do total da base de datos.
O total de títulos do CCPBG dixitalizados son 4.833. Representan o 70% do total de títulos dixitalizados na base de datos.
O total de imaxes dixitais do CCPBG son 765.605. Representan un 31% do total da base de datos.

Tipoloxía

En canto á colección hai que sinalar que, polo momento, só consta de monografías. Nun futuro incorporaranse outros tipos de materiais : publicacións periódicas, fotografías, mapas etc.

Cronoloxía

A cantidade de títulos descritos en función da data de publicación mostra un certo predominio dos documentos do s. XIX, aínda que os dos ss. XVIII e XX están moi próximos, máis raros, por suposto, son os do s. XV, tal como se mostra na gráfica de embaixo:

Podemos facer tamén o corte en función da evolución da imprenta: de manual a mecanizada, o cal determina o pase do libro antigo ao moderno. Este momento sitúase nos primeiros anos do s. XIX (neste caso fixémolo no 1800). Pode observarse que no noso catálogo son maioría, por unha pequena marxe, os libros modernos fronte aos antigos.

Lingua

A cantidade de títulos en función da lingua na que foron escritos pode analizarse no cadro de embaixo que representa as linguas máis usadas. Nel destaca o predominio do español, seguido do latín, moi usado no fondo antigo. Cabe salientar a existencia do fondo galego, aínda que sexa reducido. 

Lugar de publicación

As impresións dos documentos do CCPBG son maioritariamente feitas en España como se reflicte na gráfica de embaixo, en segundo lugar cabe destacar a presenza de fondos publicados no país veciño. 

Dixitalización

Ata este ano 2021 conseguiron dixitalizarse 4.833 títulos dos máis de 216.000 existentes no CCPBG, o cal representa só un 2%. 

Non obstante, a porcentaxe de fondo dixitalizado no total da Biblioteca Dixital de Galicia (Galiciana) supón o 70%, é dicir, do total dos 6.859 títulos dixitalizados en Galiciana, 4.833 pertencen ao CCPBG :

Esta última información pode traducirse a número de imaxes dixitalizadas ou obxectos dixitais. Son 765.605 imaxes dixitais do CCPBG, mentres o total de imaxes dixitais existentes na Biblioteca Dixital de Galicia ascende a 2.497.372.  A proporción, neste caso, é case ao contrario dos títulos: as imaxes do CCPBG supoñen só o 31% do total existente en Galiciana.

Evolución da coleccion do CCPBG nos últimos 10 anos

No seguinte cadro pode observarse como a colección, e sobre todo a súa dixitalización, non parou de medrar entre o 2011 e o 2021. Aínda que a colección física non aumentou moito, si o fixo o proceso de dixitalización, a súa evolución máis positiva obsérvase na cantidade de imaxes dixitalizadas :